понедељак, 11. јун 2018.

За одељење Г11

Извињавам се због кашњења, изазваног техничким проблемима у кабинету информатике. Ипак, имате сасвим довољно времена да научите одговоре на ова питања.

1.Шта је рачунарска мрежа?

2. Наведи шта све умрежени рачунари могу да деле међусобно?

3. Која мрежа елиминише потребу за циркулацијом докумената у папирној форми у оквиру једне организације, фирме, установе...

4. Генерално су јавно доступне мреже су _________________

5. Ко је провајдер?

6. Повезивање различитих платформи у једну рачунарску мрежу није могуће. ДА НЕ

7. Ко је клијент у рачунарској мрежи?

8. Опиши коаксијални кабл?

9. Шта је то заробљено у фибер-оптичком каблу?

10. Овај комуникациони медијум је релативно јефтин, широко применљив и лак за постављање. То је __________________________________

11. Битан недостатак ових система је осетљивост на сметње у околини као што су снежна олуја и јака киша. Који је то систем?

12. Капацитет оптичких влакана је од до.

13. Колики број линкова је потребан за 7 рачунара ако желимо да их повежемо у потпуно повезану рачуанрску мрежу?

14. Ако једна радна станица испадне из рада, пада цела мрежа. То је карактиреситика које мрежне топологије?

15. Шта је IP адреса?

 

Biologija 3M [Krug] 2015 OPT by Deli Radivoje

понедељак, 4. јун 2018.

Računarske mreže - pitanja i odgovori

1. Šta je računarska mreža?

Dva ili više računara povezanih tako da mogu da koriste zajedničke hardverske i softverske resurse nazivamo računarskom mrežom.

2. Šta je sve moguće deliti u računarskoj mreži?

U računarskoj mreži povezani računari dele podatke, programe i uređaje (na primer štampače i hard diskove).

3. Po kom kriterijumu se računarske mreže dele na lokalne i široko-pojasne?

Kriterijum za ovakvu podelu je prostor koji mreže pokrivaju.

4. Internet spada u koju vrstu mreže?

Internet je širokopojasna mreža, našira moguća, odnosno globalna računarska mreža.

5. Čime su računari u mreži povezani?

Računari koji čine računarsku mrežu su međusobno povezani komunikacionim linijama.

6.  Navedi vrste komunikacinoih linija u računarskoj mreži.

Komunikacioni linije možemo podeliti na žičane i bežične. Žičane komunikacione linije su upredene parice, koaksijalni kabal i fiber-optički kabal, a bežične komunikacione linije su mikro talasi, satelitski sistemi i radio talasi.

7. Koji problem je izražen kod mikrotalasnih sistema

Izražen je problem optičke vidljivosti, a to znači da između predajnika i prijemnika ne sme da postoji fizička prepreka.

8. Koju vrstu signala koristi fiber-optički kabal?

Koristi svetlosni signal.

9. Ako su računari povezani u jednu liniju, pri čemu ispadanje iz rada jednog računara izaziva prekid rada cele mreže, o kojoj vrsti topologije govorimo?

Govorimo o topologiji magistrale.

10. Kako se zove teorijska topologija, koja se u praksi ne sreće?

To je topologija potpuno povezanih računara.