понедељак, 21. октобар 2013.

O predmetu Računarstvo i informatika

CILJ I ZADACI

Cilj nastavnog predmeta računarstvo i informatika u srednje stručnoj školi je sticanje znanja, ovladavanje veštinama i formiranje vrednosnih stavova koji doprinose razvoju informatičke pismenosti neophodne za život u savremenom društvu,dalje stručno usavršavanje i praktičnu primenu u procesu rada; kao i osposobljavanje učenika da efikasno i racionalno koriste računare na način koji ne ugrožava njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Zadaci nastave računarstvo i informatika su da učenici: • razviju svest o neophodnosti korišćenja računara u svakodnevnom životu i radu i  značaju informatike za funkcionisanje i razvoj društva;
 • primene stečena znanja i veštine u sticanju konkretnog obrazovanja za buduće zanimanje;
 • jačaju sposobnost za precizno i koncizno definisanje problema; upoznaju se sa algoritamskim načinom rešavanja problema i osnovnim algoritmima;
 • steknu znanja potrebna za podešavanje parametara operativnog sistema na nivou korisničkog interfejsa, korišćenje mogućnosti operativnih sistema i sistema datoteka konkretnog operativnog sistema;
 •  ovladaju korišćenjem programa za obradu teksta i tabelarnih podataka i kreiranje dokumenata u kome su integrisani tekst, slika i tabela;
 •  upoznaju načine izrade prezentacija i osposobe se za izradu jednostavnijih prezentacija;
 •  razumeju principe funkcionisanja interneta, lokalnih mreža i osposobe se za korišćenje mrežnih resursa, internet servisa i sistema za elektronsko učenje;
 •  unaprede sposobnostiza brzo, efikasno i racionalno pronalaženje informacija korišćenjem računara, kao i njihovo kritičko analiziranje i prenošenje;
 • razviju preciznost, racionalnosti kreativnost u radu sa računarom;
 • na adekvatan način koriste prednosti računara i društvenih mreža u udruživanju sa drugima i pokretanju akcija čiji je cilj širenje korisnih informacija ili pružanje pomoći i podrške onima kojima je to potrebno;
 •  izgrade pravilne stavove prema korišćenju računara, bez zloupotrebe i preterivanja koje ugrožava njihov fizičko i mentalno zdravlje;
 •  upoznaju savremena ergonomska rešenja koja olakšavaju upotrebu računara i izgrade spremnost za praćenje novih rešenja u oblasti informatičke tehnologije;
 •  razvijaju sposobnosti da stečena znanja primenjuju za rešavanje problema i novih situacija u procesu rada i svakodnevnom životu.

NAČIN OSTVARIVANJA PROGRAMA

Na početku teme učenike upoznati sa ciljevima i ishodima nastave, odnosno učenja, planom rada i načinima ocenjivanja 
Oblici nastave: Nastava se realizuje kroz laboratorijske vežbe
Mesto realizacije nastave: Laboratorijske vežbe se realizuju u računarskoj laboratoriji
Podela odeljenja na grupe: Prilikom realizacije vežbi odeljenje se deli na dve grupe
Preporuke za realizaciju nastave:
Na početku nastave uraditi proveru nivoa znanja i veština učenika, koja treba da posluži kao orijentir za organizaciju i eventualnu individualizaciju nastave.
U uvodnom delu dvočasa nastavnik ističe cilj i zadatke odgovarajuće nastavne jedinice, zatim realizuje teorijski deo neophodan za rad učenika na računarima. Uvodni deo dvočasa, u zavisnosti od sadržaja nastavne jedinice, može da traje najviše 30 minuta. Nakon toga organizovati aktivnost koja, u zavisnosti od teme, podstiče izgradnju znanja, analizu, kritičko mišljenje, interdisciplinarno povezivanje. Aktivnost treba da uključuje praktičan rad, primenu IKT, povezivanje i primenu sadržaja različitih nastavnih predmeta, tema i oblasti sa kojima se susreću izvan škole. Aktivnosti osmisliti tako da povećavaju motivaciju za učenje i podstiču formiranje stavova, uverenja i sistema vrednosti u vezi sa razvojem jezičke i informatičke pismenosti, zdravim stilovima života, razvojem kreativnosti, sposobnosti vrednovanja i samovrednovanja.
Godišnji fond časova zavisi od broja nastavnih nedelja u prvom razredu koji je definisan nastavnim planom za svaki obrazovni profil. Sve škole, koje u nastavnim planovima imaju u prvom razredu 36, odnosno 37 nastavnih nedelja bez blok nastave, mogu realizovati sadržaje ovog predmeta sa 72, odnosno 74 časa godišnje. Povećan broj časova (2 ili 4 časa) ostavlja se nastavniku da rasporedi na one tematske celine za koje smatra da je to potrebno. Uz svaku temu programa dat je i orijentacioni broj časova koji ima cilj da nastavniku sugeriše obim, dubinu i način interpretacije pojedinih celina, odnosno tema. Ovaj fond časova je okvirnog karaktera i treba ga usklađivati sa konkretnom situacijom u odeljenju i specifičnostima za svaki profil. U realizaciji programa treba se pridržavati navedenog redosleda teme.
Pri realizaciji programa dati prednost projektnoj, problemskoj i aktivnoj nastavi, kooperativnom učenju, izgradnji znanja i razvoju kritičkog mišljenja. Podsticati timski rad i saradnju naročito u oblastima gde nastavnik proceni da su prisutne velike razlike u predznanju kod pojedinih učenika. Ukoliko uslovi dozvoljavaju dati učenicima podršku hibridnim modelom nastave (kombinacijom tradicionalne nastave i elektronski podržanog učenja), pogotovo u slučajevima kada je zbog razlika u predznanju potrebna veća individualizacija nastave.

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE

Osnovni nivo:
Učenik razume osnovne informatikčke pojove i zna da objasni značaj IKT za savremeno društvo. Zna da navede osnovne uređaje računarskog sistema, objasni njihovu ulogu. Razume pojmam softvera i zna da razlikuje osnovne vrste softvera. Ume da koristi osnovne programe u okviru operativnog sistema (Notepad, Paint, Calculator). Zna da podesi desktop. Ume da kreira faskciklu i da iskopira dokument. Zna da se služi tekst procesorom, da unese, ispravi, sačuva i izvrši osnovno formatiranje tekstualnog dokumenta. Zna da napravi jednostavnu slajd prezentaciju. Razume osnovnu ulogu programa za tabelarne proračune. Ume da napravi tabelu u kojoj koristi četiri osnovne matemtatičke operacije i korisiti relativno adresiranje ćelija. Razume pojam interneta, zna da pošanje i primi elektronsku poštu. Razume pravila ponašanja na internetu. Zna da se pozicionira na željeni sajt i da pronađe željene sadržaje na internetu.
Srednji nivo
Učenik razume pojam informatičkog društva i zna da navede njegove karakteristike. Za zadatu oblast delovanja čoveka zna da navede bar jedan način upotrebe računara. Zna da objasni međusobnu povezanost računarskih komponenti i uticaj njihovih performansi na celokupan kvalitet račnara. Zna da navede razliku između različitih tipova operativnih sistema i da istaken prednosti grafičkih operativnih sredina. Odštampan tekst zna da reprodukuje uz pomoć tekst procesora, prepoznajući osnovne i nekoliko naprerdnih alata tekst procesora. Ume da koristi efekte slajd prezentacije na smislen i svrsishodan način. Samostalno kreira prezentaciju po zadatim elementima. Ume da koristi osnovne ugrađene funckije programa za tabelarne proračune.Zna da objasni osnovne internet servise. Razume i uvažava pravila ponašanja na internetu, zna da koristi napredne funkcije slanja mejl-a (prilozi uz mejl, slanje na više adresa u isto vreme i sl.). Koristi programe za sinhronu i asinhronu komunikaciju. Koristi programe u oblaku.
Napredni nivo
U potpunosti razume značaj IKT za razvoj društva. Ume da navede i objasni promene koje su se desile u društvu sa pojavom računara. Zna da nacrta i objasni Fon Nojmanov model računara. Navodi precizno osobine uređaja računarskog sistema i objašnjava njihovu međusobnu povezanost. Razume pojam sistemskog, aplikativnog softvera i operativnog sistema. Razume razliku između višekorisničkog i jednokorisničkog operativnog sistema.
Zna da koristi napredne funkcije tekst procesora i da reprodukuje složen tekst odšampan na papiru, prepoznajući alate koji su upotrebljeni. Zna da napravi interaktivnu slajd prezentaciju. Zna da organizuje tabele za različite svakodnevne i potrebe i potrebe obrazovnog profila koristeći napredne funckije i grafički prikaz podataka. Koristi relativno i apsolutno adresiranje ćelija.
Razume pojam „cloud computing“ i korist i različite programe u oblaku. Koristi sinhronu i asinhronu komunikaciju. Koristi internet u svrhu učenja (blog, forum, vikipedija...) Razume pojam autorskih prava, bezbedno koristi internet, zna da navederazličite vrste virusa i drugih destruktivnih programa.

Ocena odličan (5): Učenik samostalno povezuje, objašljava, analizira činjenice vezane za osnovne informatičke pojmove, računarsku strukturu, softver. Samostalno radi vežbe u toku kojih pokazuje inicijativu, snalažljivost, brzinu i kreativnost. Učestvuje u svim aktivnostima organizovanim u formi projekata,  domaćih zadataka i td. Spreman je da pomogne učenicima koji sporije napreduju. Svojim ponašanjem pozitivno utiče na atmosferu na času. 

Ocena vrlo dobar (4): Učenik samostalni ili uz delmičnu pomoć nastavnika analizira činjenice vezane za osnovne informatičke pojmove, računarsku strukturu, softver. Samostalno ili uz  delimičnu pomoć nastvnika (ili druga) radi vežbe, trudi se da unapredi brzinu rada, tačnost, kreativnost. Učestvuje u svim aktivnostima organizovanim u formi projekata, domaćih zadataka i td. Svojim ponašanjem pozitivno utiče na atmosferu na času.

Ocena dobar (3): Učenik samostalno reprodukuje činjenice a pri analiziranju, povezivanju i objašnjavanju potrebna mu je značajnija podrška nastavnika. Vežbe radi sporije od očekivanog prosečnog vremena, ali korektno, tačno, uz povremenu pomoć nastavnika. Uzima povremeno učešće u aktivnostima organizovanim u formi projekata, domaćih zadataka i td.  Na času je vredan, pažljiv, ne ometa druge.

Ocena dovoljan (2): Uz pomoć nastavnika reprodukuje činjenice vezane za osnovne informatičke pojmove, računarsku strukturu i softver. Vežbe radi sporo, nesigurno, potrebna mu je stalna podrška nastavnika. Jednostvne, prilagođene vežbe uspeva da  uradi samostalno. 

Ocena nedovoljan (1): Nije usvojio osnovna znanja, umenja i veštine predviđene planom i programom.